Regulamin

Warunki użytkowania oraz politykę prywatności można również znaleźć pod osobnymi linkami na stronie internetowej MasterMatch.online. Ważne jest, aby zapoznać się dokładnie z tym dokumentem, ponieważ są w nim zawarte Twoje prawa oraz obowiązki, które posiadasz jako użytkownik. W naszej polityce prywatności opisujemy również, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, co robimy, aby je chronić i gdzie możesz się zwrócić, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Dziękujemy za zaufanie!

Informacje ogólne

Niniejsze Warunki użytkowania, w tym poniższe zasady dotyczące prywatności i plików cookie („Warunki”) zostały ustanowione przez firmę IT Business (“IT Business” lub „my”). Warunki dotyczą Ciebie jako osoby prywatnej lub prawnej („Klient” lub „Ty / Ty / Twój”), (i) zarejestrowanego/zarejestrowaną jako użytkownik w serwisie MasterMatch.online®, (zwanej łącznie „Usługą”).

 1. Korzystając z serwisu MasterMatch.online®, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem serwisu MasterMatch.online®, jest firma IT Business, zarejestrowana pod nr NIP: 795 24 88 952, z siedzibą w Warszawie.
 3. IT Business zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Obowiązujący regulamin jest udostępniany pod adresem https://mastermatch.online/regulamin/.
 4. Podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu nie będą dostępne publicznie. Numer telefonu jest wykorzystywany do weryfikacji Twojego konta na MasterMatch.online®. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem serwisu MasterMatch.online®.
 5. Podczas korzystania z serwisu MasterMatch.online®, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Są one wykorzystywane do utrzymania Twojej sesji oraz do lepszego wyświetlania serwisu MasterMatch.online®, oraz reklam Google.

Warunki użytkowania

 1. Zakres usług. W ramach Serwisu Administrator zapewnia możliwość:
 • dostępu do serwisu jako Master oraz możliwość skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu,
 • dostępu do serwisu jako Organizacja przez Konto MasterAcademy  oraz możliwość skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu,
 • znalezienie i dopasowanie do Użytkownika Mastera,
 • przeprowadzenia świadczenia Konsultacji, po uprzednim uzgodnieniu warunków współpracy między Użytkownikiem a Masterem,
 • technicznego połączenia z Masterem drogą teleinformatyczną w celu odbycia Konsultacji,
 • znalezienie kolejnego Mastera wśród społeczności Masterów dla Użytkownika, w przypadku gdy wybrany po raz pierwszy Master odmówi realizacji konsultacji,
 • dodawania wydarzeń online, offline o tematyce biznesowej na platformie MasterMatch,
 • filtrowanie wydarzeń dla biznesu,
 • wyświetlanie reklam typu display marketing.
 1. Usługi wykonywane przez Masterów. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników Konsultacji, które wykonywane są przez Masterów na podstawie odrębnie zawartych z Użytkownikami Umów Konsultacji.
 2. Rejestracja.Warunkiem aktywnego korzystania z Serwisu jest Rejestracja jako Master.
 3. Wymogi techniczne. Do uruchomienia i korzystania z usług dostępnych w Serwisie niezbędne jest:
 • urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w narzędzia pozwalające na urchomienie aplikacji oraz wysłanie i odebrania zapytania w aplikacji,
 • aktywny adres e-mail.
 1. Pliki typu cookie. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe cele oraz zakres korzystania z powyższych plików zostały wskazane w treści Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://mastermatch.online/politka-prywatnosci/
 2. Modyfikowanie sposobu realizacji Usługi. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 3. Odpowiedzialność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu oraz podjęte poza Serwisem na podstawie informacji uzyskanych w trakcie odbywania konsultacji.

Wideo

 1. Każdy zarejestrowany w serwie Master ma prawo do wzięcia udziału w wywiadzie promującym jego profil i ekspertyzę.
 2. Udział w wywiadzie jest odpłatny.
 3. Wywiad jest promowany na profilach Facebook oraz Linkedin MasterMatch.online®.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji wywiadu jeśli istnieje jego ryzyko, że jego treść mogłoby naruszyć profesjonalny wizerunek marki MasterMatch.online®.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od realizacji umowy o świadczeniu usług nagrania wideo w terminie 14 dni od momentu realizacji usługi, za którą użytkownik dostaje zwrot płatności.
 6. Każdy zarejestrowany w serwie Master ma prawo do promocji jego marki osobistej poprzez utworzenie jego profilu Mastera – Eksperta na social media marki MasterMatch.online®: Instagram, TickTok.
 7. Występując w nagraniu wideo użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku w tym nagraniu oraz jego zdjęcia na kanałach marketingowych MasterMatch.online®, czyli LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, oraz stronie internetowej mastermatch.online w celu promowania swojej ekspertyzy i obecności na MasterMatch.online®.

Szczegółowe cele oraz zakres korzystania z powyższych plików zostały wskazane w treści Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://mastermatch.online/politka-prywatnosci/.

Konsultacje

 1. Założenie konta w Serwisie jest nieodpłatne.
 2. Master udziela Konsultacji w dziedzinach, w których się specjalizuje.
 3. Master deklaruje znajomość tematu po otrzymaniu zapytania od Użytkownika przez serwis. Master może odrzucić anonimowo zadanie zapytanie, które zostanie wówczas dopasowane do innego Mastera z tej samej ekspertyzy.
 4. Gdy Master zaakceptuje pytanie, wówczas aplikacja MasterMatch.online®, dopasowuje Użytkownika do Mastera i umożliwia im kontakt w celu zawarcia miedzy nimi Umowy Konsultacji.
 5. W przypadku zawarcia Umowy Konsultacji miedzy Masterem a Użytkownikiem, od Użytkownika mogą zostać pobierane opłaty za otrzymane Konsultacje. Wysokość oraz sposób realizacji płatności ustalany będzie indywidualnie między Użytkownikiem a Masterem, przed rozpoczęciem realizacji świadczenia konsultacji.
 6. Data, godzina oraz przewidywany czas konsultacji ustalane będą indywidualnie między Użytkownikiem a Masterem, przed rozpoczęciem realizacji świadczenia konsultacji.
 7. Płatność za konsultacje odbywają się po realizacji usługi konsultacji, chyba, że Master i Użytkownik ustalają inaczej.
 8. Master ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych przekazanych w procesie płatności.
 9. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Mastera opłatami za konsultacje.
 10. Konsultacje odbywają się za pomocą oprogramowania do wideo rozmów dostępnego na platformie MasterMatch.
 11. Master i Użytkownik zobowiązują się dostarczyć podstawowe dane dla umożliwienia dopasowania, w tym pełny opis profilu Mastera oraz zapytania użytkownika, oraz adresy e-mail celem poinformowania o umówionym terminie teleinformatycznej rozmowy.
 12. Master ponosi pełną odpowiedzialność za informacje przekazane przez siebie w ofercie, w tym opisu swojego profilu na aplikacji oraz podczas Konsultacji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
 13. Master i Użytkownik mają prawo odstąpienia od Umowy Konsultacji lub zmianę terminu przed datą realizacji świadczenia konsultacji.
 14. Master, który osiągnął poziom VIP Mastershipu na platformie ma prawo wykupu opcji Premium, która daje mu możliwość dodawania własnych wydarzeń offline lub online o tematyce biznesowej, widocznej dla całej społeczności biznesowej
 15. Opcja Premium dodawania wydarzeń przez Mastera podlega opłacie.

Master:

 1. Aby móc się obywać video rozmowy, MasterMatch.online wymaga od każdego Mastera zaakceptowania Regulaminu. Zakładając konto, Master zgadnie oświadcza, że:

• dokonał przeglądu wszelkich umów lub zasad, którym podlegają,

• odmówi udziału w jakiejkolwiek rozmowie, która naruszyłaby te umowy lub jakiekolwiek zobowiązania, które może on mieć wobec osób trzecich,

• zachowa poufność informacji i interesów klientów – Masterów,

• Masterzy, z którymi prowadzi rozmowy nie chcą otrzymywać informacji poufnych i mogą zostać pokrzywdzeni, jeśli zostaną narażeni na dostęp do takich informacji.

2. Każdy Master zobowiązany jest do:

 • zapewnienia, że treści przekazywane w trakcie Konsultacji są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą;
 • aktualizacji informacji wymaganych przy rejestracji do statusu Mastera, w szczególności opisu profilu oraz tematów ekspertyzy udzielanych podczas Konsultacji, informacji o posiadanych uprawnieniach; językach w którym oferuje świadczenie Konsultacji;
 • nieświadczenia Konsultacji, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których świadczenie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

3. Obowiązki podatkowe. Master zobowiązuje się wykonywać wszelkie spoczywające na nim obowiązki podatkowe związane z prowadzoną przez niego w ramach Serwisu działalnością. Master nie może udzielać prywatnie Konsultacji w zakresie zawodów regulowanych. Lista zawodów regulowanych jest dostępna na stronie: http:// ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=23.

4. Obowiązki względem Masterów. Administrator nie ponosi względem Masterów odpowiedzialności za wykonanie przez nich obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Konto Akademia Mastera

 1. Założenie konta Akademia Mastera w Serwisie jest odpłatne.
 2. Dostęp do konta przyznawany jest na okres 12 miesięcy.
 3. Konto Akademia Mastera może założyć każda jednostka, która posiada numer identyfikacyjny podmiotu w gospodarce.
 4. W ramach konta świadczony jest dostęp do usług:
  • Zadawania pytań o konsultacje i prowadzenie wideo rozmowów z Masterami,
  • Dodawanie wydarzeń offline, online o tematyce biznesowej,
  • Pomijanie reklam.

Rola Administratora przy świadczeniu Konsultacji

1.  Administrator nie świadczy Konsultacji na rzecz Użytkowników. Administrator nie zawiera z Użytkownikami Umów Konsultacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi Konsultacji świadczone przez Masterów, w tym za treści przekazane przez nich w trakcie Konsultacji, zwłaszcza za podanie nieprawdziwych, niekompletnych informacji, bądź informacji wprowadzających w błąd. Administrator nie weryfikuje i nie gwarantuje posiadania przez Konsultantów wymaganych kwalifikacji, wiedzy specjalistycznej z określonego zakresu czy posiadania wymaganego prawem ubezpieczenia.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Konsultacji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

3. W przypadku, gdy oferta Konsultacji narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator może nie dopuścić do realizacji Konsultacji – jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Użytkownicy mają prawo do rozstrzygania sporów w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zmiany regulaminu

 1. Administrator może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:
  • zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w Serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • zapewnienia bezpieczeństwa informacji jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
  • konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem adresu strony do zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana Użytkownikowi, nie później niż 1 dzień przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, na zarejestrowany w serwisie adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia konta przez Użytkownika, uważa się, że zmiana została zaakceptowana przez Użytkownika oraz że wyraża on na nią zgodę.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2022 r.

Prawa autorskie

Zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie materiały udostępniane w serwisie MasterMatch.online®, stanowią własność chronioną prawem autorskim, dlatego zabrania się ich kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania osobom trzecim, bez pisemnej zgody IT Business.